Acupressure migraine massage

รักษาไมเกรนด้วยการนวดกดจุด นวด ไมเกรน นวด คลาย ไมเกรน

“ไมเกรน” เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทและสมองในการหลั่งสารสื่อประสาทผิดปกติเป็นเวลาชั่วคราว เมื่อหลอดเลือดในสมองมีการบีบ หรือคลายตัวมากกว่าปกติ

อ่านต่อ »

Get in Touch

5 Stars4.9based on 200+ Reviews